Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leveringer af varer foretaget af DANAVI ApS, CVR-nr. 36061332 (“Sælger”) til enhver kunde (“Køber”), medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Købers side, anført i fx Købers indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig for indforstået med vilkårene.

1.3. For alle leveringer af varer foretaget af Sælger, er det en betingelse, at Køber, ved anmodning om tilbud på varer fra Sælger, har tilkendegive, at Køber er erhvervsdrivende.

2. Afslutning af aftaler

2.1. Tilbud, og herunder ordrebekræftelser, afgivet af Sælger er bindende, når Køber har foretaget rettidig betaling af proformafakturaen, der fremsendes samtidig med ordrebekræftelsen.

2.2. Tilbud, og herunder ordrebekræftelser, afgivet af Sælger til Køber er tidsbegrænset, og tilbuddet bortfalder ved tidsbegrænsningens udløb.

2.3. Åbenlyse fejl i tilbud, og herunder ordrebekræftelser, afgivet af Sælger til Køber, er ikke bindende for Sælger.

3. Priser

3.1. Priser angivet i et tilbud fra Sælger til Køber er nettopriser angivet DKK og er eksklusive moms samt skatter og afgifter.

3.2. Priser angivet på Købers hjemmeside er nettopriser i DKK og er eksklusive moms samt skatter, afgifter og levering. Priser på Købers hjemmeside er kun vejledende, og de kan ikke betragtes som tilbud.

4. Betalingsbetingelser

4.1. Køber skal foretage betaling af købesummen senest 5 kalenderdage fra modtagelse af proformafaktura fra Sælger til Køber, medmindre andet er anført i proformafakturaen fra Sælger til Køber.

5. Leveringsbetingelser og forsinkelse

5.1. Levering iværksættes når Købers betaling er registreret i Sælges bank.

5.2. Levering sker fra Sælgers leverandørs adresse, uanset om Sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber bringer det solgte til Køber.

5.3. Levering til Køber sker for Købers regning.

5.4. Levering forventes at finde sted på tidspunktet angivet i proformafakturaen fra Sælger til Køber.

5.5. Sælger skal informere Køber uden ugrundet ophold, hvis det forventes, at en levering bliver forsinket. Hvis det forventede leveringstidspunkt (jf. pkt. 5.4) overskrides med mere end 15 kalenderdage, er Køber berettiget til skriftligt at forlange levering fra Sælger og fastsætte en rimelig, yderligere leveringstid på mindst 30 dage, medmindre Køber kan bevise, at en kortere leveringstid er rimelig. Hvis Sælger ikke kan levere varerne inden for den fastsatte yderligere leveringstid, og forsinkelsen er af væsentlig betydning for Køber og kan tilskrives Sælgers forhold, kan Køber ved skriftlig henvendelse til Sælger annullere aftalen, hvad angår de ikke leverede varer. Annullering af kontrakten er Købers eneste mulige afhjælpning i forbindelse med forsinkelse ved levering, og Køber har ikke andre afhjælpningsmuligheder på grund af misligholdelse ved forsinkelse af levering, hvad enten det kan tilskrives Sælgers forhold eller ej.

6. Kvalitet og mængde

6.1. Sælger garanterer, at kvaliteten af varerne, solgt af Sælger til Køber, opfylder Sælgers specifikationer.

6.2. Garantien i pkt. 6.1 er den eneste garanti, som Sælger giver, og Sælger frasiger sig udtrykkeligt enhver anden garanti og ethvert andet ansvar for mangelfulde varer, herunder men ikke begrænset til enhver indirekte garanti for brugsegnethed.

6.3. Garantien i pkt. 6.1 er gældende i 12 måneder fra leveringsdatoen.

6.4. Køber skal undersøge varerne ved levering med henblik på at konstatere, om kvaliteten og mængden af varerne er i overensstemmelse med det aftalte.

6.5. I tilfælde af uoverensstemmelse med hensyn til kvaliteten af de leverede varer, skal Køber ved skriftlig henvendelse til Sælger inden 10 dage efter levering specificere, på hvilken måde kvaliteten ikke stemmer overens med leveringen. Køber er ikke berettiget til at påberåbe sig uoverensstemmelse, hvis Køber undlader at give besked til Sælger som beskrevet ovenfor.

6.6. Ved uoverensstemmelse med hensyn til kvaliteten eller mængden af det leverede, er Sælger efter en skønsmæssig vurdering berettiget til at reparere, erstatte og/eller foretage efterfølgende levering af de mangelfulde varer, forudsat at en sådan afhjælpende handling bliver udført inden for en rimelig tidshorisont.

7. Returnering af varer

7.1. Køber er kun berettiget til at returnere allerede leverede varer til Sælger, hvis Køber forinden har annulleret købsaftalen i henhold til pkt. 5.5.

8. Produktansvar

8.1. Sælgers ansvar for person- eller tingskade forårsaget af defekter ved de varer, som Sælger har solgt, er begrænset til skader på personer eller løsøre i det omfang, det er foreskrevet i EU Direktiv 85/374/EEC, og Sælger frasiger sig udtrykkeligt ethvert andet produktansvar, herunder men ikke begrænset til ethvert produktansvar i henhold til retspraksis eller jurisprudens.

9. Sælgers ansvarsfraskrivelse

9.1. Uanset hvad der fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, hæfter Sælger under ingen omstændigheder og skal ej heller holde Køber eller nogen anden skadesløs for indirekte tab, som fx driftstab, rentetab, tab af data, manglende udbetaling af bod eller hændelige tab eller følgetab.

9.2. Sælgers samlede ansvar eller erstatningsforpligtelse over for Køber som følge af en specifik leverance er under alle omstændigheder begrænset til Sælgers pris for det leverede.

10. Force majeure

10.1. I tilfælde af krig, fjendtligheder, optøjer, ildebrand, eksplosion, ulykkestilfælde, oversvømmelse, sabotage, mangel på brændstof, energi, råvarer eller containere eller transportvanskeligheder, som skyldes forhold, som Sælger er uden indflydelse på, arbejdskonflikter, strejke, lockout, død eller sygdom, som berører nøglemedarbejdere, eller overholdelse af gældende love, regler eller forordninger, hel eller delvis beskadigelse af maskinel, driftsafbrydelser, forsinkelser eller mangler, som skyldes underleverandører, eller andre forhold, uanset om forholdets karakter eller art stemmer overens med det ovenfor anførte, som forhindrer eller forsinker Sælger i at opfylde sine forpligtelser, hvilken forhindring eller forsinkelse skyldes eller opstår på grund af handlinger, begivenheder, undladelser, forsømmelser eller ulykkestilfælde, som Sælger er uden indflydelse på, skal Sælgers forpligtelser stilles i bero, indtil Sælger, efter ophør af vanskelighederne, igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Køber.

11. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

11.1. Sælger er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til enhver aftale indgået med Køber på baggrund af disse salgs- og leveringsbetingelser til et selskab, som kontrolleres af Sælger.

12. Lovvalg og tvister

12.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder tilbud og fakturaer, skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres i henhold til dansk ret.

12.2. Enhver tvist, som måtte opstå mellem Sælger og Køber, herunder tvister vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelsers eksistens, gyldighed eller fortolkning, eller tvister opstået på baggrund af tilbud eller fakturaer, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de regler for voldgift, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som gælder på tidspunktet ved anmodningen om mediation. Mediation skal foregå i Aarhus.

12.3. Mediation er ikke til hinder for at en part anlægger en voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist.

12.4. Hvis mediation afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift arrangeret af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med de regler for voldgift, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som gælder på tidspunktet, hvor voldgiftssagen påbegyndes. Voldgiften skal foregå i Aarhus.

12.5. Denne voldgiftsbestemmelse afskærer ikke Parterne fra at anmode domstolene om at iværksætte foreløbige eller sikrende retsmidler.

(Senest ændret 2024.04.03)